การศึกษาพื้นที่น้ำท่วมบ่อเพาะลี้ยงสัตว์น้ำในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา