สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ภาวะโลกร้อน: ผลกระทบต่อพืช", วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข , ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 203-211
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนายภาณุมาศ โคตรพงศ์, "Lack of UFGT Gene in Anthocyanin Biosynthesis during Fruit Growth and Ripening of White Malay Apple (Syzygium malaccense)", Fifth International Workshop on Anthocyanains, 18 กันยายน 2009, Nagoya อื่นๆ ญี่ปุ่น
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Synergetic effect of MA and 1-MCP on storage life of banana", 28 Postharvest Pacifica Conference 2009, 15 - 19 พฤศจิกายน 2009, Napier อื่นๆ นิวซีแลนด์