การศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "West-Central Thai Students Interest in Science Teacher Career", International Conference on Educational Research 2010, 11 กันยายน 2010, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย