การศึกษาการคัดเลือกพันธุ์และการผลิตมะขามป้อม (Phyllanthus embica L.) เพื่ออุตสาหกรรม

Publish Year National Conference 1
2010 inนายนคร เหลืองประเสริฐ, "การศึกษาการคัดเลือกพันธุ์และการผลิตมะขามป้อมเพื่ออุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย