การพัฒนาวัสดุรับรู้ชนิดใหม่สำหรับสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เป็นโมเลกุลและไอออนโดยโมเลกุลกลุ่มก้อนที่มีอันตรกิริยาแบบอ่อน

Publish Year International Journal 3
2012 inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChoothong, N.-O., exYoshida, H., exMatsusaki, M., exKida, T., inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exAkashi, M., "Investigation on thermoresponsive behavior of biodegradable poly(ฮณ-glutamic acid)-graft-L-phenylalanine ethyl ester", Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry, ปีที่ 50, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2012, หน้า 4823-4828
2010 exนายศราวุธ แสงเงิน, exดร.สมบูรณ์ สหสิทธิวัฒน์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Study on Chemical Vapour Sensing Property of Esterified Poly (vinyl alcohol)", Advanced Materials Research, ปีที่ 93-94, ฉบับที่ -, มกราคม 2010, หน้า 185-189
2009 exรศ.ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย, exธิติพร รังสิมานนท์, exPhongtamrug, S, exProf. Mikiji Miyata, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Selective crown ether based macrocyclization: a model case study from N,N-bis(2-hydroxyalkylbenzyl)alkylamine", Tetrahedron, ปีที่ 65, ฉบับที่ 29-30, กรกฎาคม 2009, หน้า 5855-5861
Publish Year International Conference 1
2012 exChoothong, N.-O., exKaewvilai, A., inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of a novel sensing material, poly(-glutaniic acid) grafted benzoxazine (-PGA-g-Bzx), for transition metal(II) ions", 2012 International Conference on Enabling Science and Nanotechnology, ESciNano 2012 - Proceedings, 5 มกราคม 2012
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.นุอร ชูทอง, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Mitsuru Akashi, exAssoc.Prof. Kida Toshiyuki, exAsst.Prof.Matsusaki Michiya, exMr. Hiroaki Yoshida, "CHEMICAL MODIFICATION OF POLY(gamma-GLUTAMIC ACID) (gamma-PGA) AS A THERMAL SENSING MATERIAL", JOINT SYMPOSIUM On ADVANCED POLYMERS AND NANOMATERIALS by CHULALONGKORN UNIVERSITY - INHA UNIVERSITY , 10 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย