การศึกษาเบื้องต้นเรื่อง การผลิต กาว จากหนังของปลาในประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นวัตกรรม: กรรมวิธีการผลิตกาวน้ำจากหนังของปลา", การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560, 19-20 กันยายน 2560 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ (The Annual Conference on Fisheries 2017, 19-20 September 2017, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand), 19 - 20 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2016 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรรมวิธีผลิตกาวน้ำจากหนังของปลา", Kasetsart University, 2016