การศึกษาเบื้องต้นเรื่อง การผลิต Pearl essence จากเกล็ดปลาในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exPhuwit Suwanrungroj, exPeeradet Sadeewong, "Natural pearl essence production from Thai fish scale", The 14th Asian Chemical Congress 2011(14ACC-IYC 2011), 5-8 September 2011, Bangkok, Thailand, 5 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย