พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

Publish Year International Journal 3
2010 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thermodynamic Properties of Gas Generated by Rapeseed Methyl Ester-Air Combustion Under Fuel-Lean Conditions", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 308-317
2009 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Solid Acid Catalyst for Biodiesel Production from Waste Used Cooking Oils", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 48, ฉบับที่ 20, กันยายน 2009, หน้า 9350-9353
2009 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Burned Gas and Unburned Mixture Composition Prediction in Biodiesel-fuelled Compression Ignition Engine", NED University Journal of Research, ปีที่ VI, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 77-88
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Transesterification Kinetics of Waste Cooking Oils over Heterogeneous Acid Catalyst for Biodiesel Production", 2011 JSAE / SAE International - Powertrains, Fuels and Lubricants, 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, Kyoto ญี่ปุ่น