รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเจตคติของนิสิตไทย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Demystifying Thai EFL learners' perceptual learning style preferences", 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies , ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, เมษายน 2012, หน้า 61-74
2010 inดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Teaching English Speaking and English Speaking Tests in the Thai Context: A Reflection from Thai Perspective", English Language Teaching, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 184-190
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigating English Learning Styles and Attitudes of Thai Learners", 11th International Conference on Education, 24 - 28 พฤษภาคม 2009, เอเธนส์