การตั้งชื่อละครโทรทัศน์ไทย

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างของชื่อละครโทรทัศน์ไทย", มนุษยสังคมสาร (มสส.) , ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 165-189
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างชื่อละครโทรทัศน์ไทย", การประชุมวิชาการสายมนุษยศาสตร์ , 25 - 26 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย