การใช้ Lumped Parameter Model สำหรับแบบจำลองระบบเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการควบคุม