การแก้ปัญหาแบบบไม่เป็นเชิงเส้น โดยวิธีการParametric solution ประกอบด้วย self-consistency equations และ order parameter equations โดยหาที่มาจาก nonlinear Fokker-Planck equations

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สมาน มงคลสกุลวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaikhan, P., exFrank, T.D., "Oscillatory nonequilibrium Nambu systems: The canonical-dissipative Yamaleev oscillator", European Physical Journal B, ปีที่ 85, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012