การลดพลังงานในการอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้วิธีการอบแห้งแบบผสม

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exGeorge Srzednicki, exRobert Driscoll, "Comparison Between Fluidized Bed and Spouted Bed Drying for Seeds", Drying Technology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 52-56
2010 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนัฏฐิกา แซ่เตียว, exนางสาวอภิญญา เจริญไชยศรี, "Industrial Paddy Drying and Energy Saving Options", Journal of Stored Products Research, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 209-213
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนส.นัฏฐิกา แซ่เตียว, นส.อภิญญา เจริญไชยศรี, "การลดพลังงานในการอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้วิธีการอบแห้งแบบผสม", การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ ครั้งที่ 1 IRPUSCON01, 27 - 29 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย