การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับคำนวณเกรดออนไลน์

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์

  • inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี