การศึกษาอิทธิพลของลักษณะโครงสร้างทางเคมีต่อระดับความเข้มของสีต่อหน่วยน้ำหนักและสมบัติการย้อมติดสีบนโพลีเอสเตอร์ของสีดีสเพิร์สชนิดเอโซ