โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ ๆ กัน

Publish Year National Journal 1
2009 exณัฐวุฒิ พิศุทธิ์สินธพ, inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "ความคลาดเคลื่อนของแผนงานก่อสร้าง กรณีอัตราการทำงานไม่คงที่", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา(Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand), ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009, หน้า 1-8
Publish Year National Conference 1
2009 exนายอธิวัฒน์ บุญเจริญ , exนางสาวเบญจพร ศรีสุวรรณกาฬ, inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกำหนดแผนการทำงานของคนงานสำหรับโครงการก่อสร้าง ที่มีลักษณะงานซ้ำ ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14, 13 - 15 พฤษภาคม 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย