การบำบัดสารมลพิษอินทรีย์โดยใช้อนุภาคโลหะขนาดนาโนที่ยึดติดกับวัสดุที่มีพื้นผิวปรับสภาพ

Publish Year International Journal 4
2011 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exCheewanan Chompuchan, exSuntornchot, P., inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Enhancing decolorization of Reactive Black 5 and Reactive Red 198 during nano zerovalent iron treatment", Desalination, ปีที่ 266, ฉบับที่ 1-3, มกราคม 2011, หน้า 218-230
2011 exChokejaroenrat, C., exComfort, S.D., exHarris, C.E., exSnow, D.D., exCassada, D., inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Transformation of hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) by permanganate", Environmental Science and Technology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2011, หน้า 3643-3649
2010 exBoparai, HK, exComfort, SD, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exSzecsody, JE, exGrossl, PR, exShea, PJ, "Abiotic transformation of high explosives by freshly precipitated iron minerals in aqueous Fe-II solutions", CHEMOSPHERE, ปีที่ 79, ฉบับที่ 8, พฤษภาคม 2010, หน้า 865-872
2009 exWaria, M, exComfort, S.D, exOnanong, S, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exBoparai, H, exHarris, C, exSnow, D.D, exCassada, D.A, "Field-scale cleanup of atrazine and cyanazine contaminated soil with a combined chemical-biological approach", Journal of Environmental Quality , ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2009, หน้า 1803-1811