ความสัมพันธ์ของสังกะสีและแคดเมียมในดินที่ใช้ปลูกข้าว แสดงถึงภาวะโภชนาการของเกษตรกร อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี