การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิคสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง

Publish Year International Journal 2
2018 exYunphuttha, C, exPorntheeraphat, S, inนางสาวสุพัตรา มิตรภานนท์, อาจารย์, exWongchaisuwat, A, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Improving the catalytic activity of lanthanum manganese oxide with strontium doping for hydrogen peroxide reduction reaction in micro direct alcohol-hydrogen peroxide fuel cell", JOURNAL OF POWER SOURCES, ปีที่ 392, กรกฎาคม 2018, หน้า 251-259
2016 exYunphuttha, C, exPorntheeraphat, S, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรี ตั้งบุญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMarr, DWM, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of La1-xSrxMnO3 perovskite catalysts for hydrogen peroxide reduction", PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, ปีที่ 18, ฉบับที่ 25, กรกฎาคม 2016, หน้า 16786-16793
Publish Year National Journal 1
2009 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรพรรณ พรศิลปทิพย์, อาจารย์, "Optical Tweezer", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 63, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2009, หน้า 70-75
Publish Year International Conference 1
2010 exจุมพล ยืนพุทธา, exวิน บรรจงปรุ, exศุภนิจ พรธีระภัทร, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exชาญเดช หรูอนันต์, exอัมพร โพธิ์ใย, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Microfluidics for fuel cells: the preliminary study on proton transfer membraneand optical tweezers", Pure and Applied Chemistry International Conference 2010, 21 - 23 มกราคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exนายจุมพล ยืนพุทธา, exวิน บรรจงปรุ, exศุภนิจ พรธีระภัทร, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exชาญเดช หรูอนันต์, exอัมพร โพธิ์ใย, "Microfluidics for Fuel Cells: The Preliminary Study on Proton Transfer Membrane and Optical Tweezers", The 2nd German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 21 - 22 กันยายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2021 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exดร. จุมพล ยืนพุทธา, "เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก", Kasetsart University, 2021