การเตรียมพอลิแอซิคสเตอริโอคอมเพลกซ์ชีทเพื่อใช้เป็นพลาสติกทั่วไป

Publish Year National Conference 3
2010 exน.ส.อภิวรรณ ภูมิพิเชฐ, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation and Thermal Properties of PLA-PEG Copolymer/PDLA Melt Blend", The Sixth Thailand Materials Science and Technology Conference, 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.อภิวรรณ ภูมิพิเชฐ, "PREPARATION AND THERMAL PROPERTIES OF STEREOCOMPLEX BETWEEN PLLA-PEG-PLLA AND PDLA-PEG-PDLA", JOINT SYMPOSIUM On ADVANCED POLYMERS AND NANOMATERIALS by CHULALONGKORN UNIVERSITY - INHA UNIVERSITY , 10 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exน.ส.อภิวรรณ ภูมิพิเชฐ, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation on Properties of Poly(L-lactic acid)-Conductive Carbon Black Blends", The 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1), 7 - 8 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย