ระบบธุรกรรมวิทัศน์แบบทันการณ์สำหรับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์, exเปรมฤดี นิกรพงษ์สิน, exสุรีย์ เมธาชูโชค, "ระบบธุรกรรมวิทัศน์สำหรับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1, 27 - 29 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย