การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exนายอารุญ เกตุสาคร, "การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกในกระบวนการผลิตน้ำยาวานิช", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 23, ฉบับที่ 71, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2010, หน้า 61-74
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exDr. Jitti Mungkalasri, exMr. Puttipong Pattanakittipong, exMs. Chantana Yuvaniyama, "Progress of the Critical Review on Thai National Life Cycle Inventory Database", Life Cycle Assessment X; Bridging Science, Policy & Public, 2 - 4 พฤศจิกายน 2010, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2009 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exดร.รุ้งนภา ทองพูล, exนางฉันธนา ยูวะนิยม, exนส.หนึ่งฤทัย พานิชชวลิต, "Impact Assessment of Steel Production in Thailand", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 3 - 4 ธันวาคม 2009, เชียงราย ประเทศไทย