การวัดพฤตกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การวิจัยเชิงสำรวจ

Publish Year National Journal 1
2008 exณัฐพล อัสสะรัตน์, inดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร, อาจารย์, "การวัดพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การวิจัยเชิงสำรวจ", จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 117-118, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 145-156