ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ในระดับโมเลกุลของสายพันธุ์เชื้อราสนิมข้าวโพดในประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "ความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อรา Puccinia polysora จากข้าวโพด", The Annual Meeting of Thai Mycological Association (TMA) and Mycological Conference in Thailand, 10 - 11 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย