ความเป็นไปได้ในการเป็นสารกำจัดวัชพืชจากธรรมชาติในการควบคุมวัชพืชวงศ์หญ้าบางชนิดของสารสกัดจากสบู่ดำ

  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

  • inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี