การศึกษาปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่ง และสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณโครงการแหลมผักเบี้ยฯ