ผลการเสริม Sodium Gluconate ในอาหารเปรียบเทียบกับสารเสริมอาหารชนิดอื่นๆ ต่อสมรรถภาพการผลิต กระบวนการเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร การทำงานทางสรีระวิทยาในทางเดินอาหาร และภูมิคุ้มกันของลูกสุกรในระยะหลังหย่านม