แมกนีโตมิเตอร์แบบสั่นตัวอย่างราคาประหยัด

Publish Year International Journal 6
2023 exMalabanan, J.W.T., exAlcantara, K.P., inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exPan, Y., exNalinratana, N., exVajragupta, O., exRojsitthisak, P., exRojsitthisak, P., "Enhancing Physicochemical Properties and Biocompatibility of Hollow Porous Iron Oxide Nanoparticles through Polymer-Based Surface Modifications", ACS Applied Bio Materials, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2023, หน้า 5426-5441
2023 exBryan Paul Bulatao, exNonthaneth Nalinratana, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exOpa Vajragupta, exPranee Rojsitthisak, exPornchai Rojsitthisak, "Lutein-loaded chitosan/alginate-coated Fe3O4 nanoparticles as effective targeted carriers for breast cancer treatment", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 242, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2023, หน้า 124673-124673
2023 exPhakakorn Panpho, exKumaret Intrirak, exNaratip Vittayakorn, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exTheerachai Bongkarn, exRattiphorn Sumang, "Multiferroic Properties of (1-x)BiFeO3-xBaTiO3 Lead-Free Ceramics", Integrated Ferroelectrics, ปีที่ 238, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2023, หน้า 137-146
2021 exJaru Jutimoosik, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exRattikorn Yimnirun, exAnurak Prasatkhetragarn, "Phase Formation, Morphology and Magnetic Properties of PbTiO3–Fe2O3 Heterostructure Ceramics", Integrated Ferroelectrics, ปีที่ 214, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 50965-19-26
2011 inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, exอนุชติ ฮันเย็ก, exรศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, "Electric and Magnetic Properties of Recycled NDFEB-Natural Rubber Composites", Advanced Composites Letters, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 48-51
2011 exอัจฉรา คำกองแก้ว, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, exดร. ธีระพนธ์ แย้มวงษ์, exรศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, "Frequency-dependent magnetoelectricity of CoFe2O4-BaTiO3 particulate composites", Transactions of Nonferrous Metals Society of China , ปีที่ 21, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 2438-2442