ศูนย์วิทยาการกล้วยไม้

Publish Year International Journal 1
2013 exJuejun, N., exChunwongse, C., inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Development of EST-derived markers in Dendrobium from EST of related taxa", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2013, หน้า 149-158
Publish Year National Conference 4
2009 exนริศา เจือจุน, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการกระจายตัวของดีเอ็นเอเครื่องหมายในประชากรกล้วยไม้สกุลหวายลูกผสม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 8 พฤษภาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 exรัตนา ลาสุข, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบปริมาณดีเอ็นเอของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์การค้า ", 34th Congress on Science and Technology of Thailand (STT34), 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนริศา เจือจุน, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความแตกต่างดีเอ็นเอของกล้วยไม้สกุลหวาย 5 สายพันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 exสุกัญญา แซ่อ๋อง, exรัตนา ลาสุข, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปริมาณดีเอ็นเอของประชากรกล้วยไม้ลูกผสมสกุลหวาย ระหว่างพันธุ์ซีซาร์ 2N และหวายแคระด้วยเครื่องโฟล ไซโตมิเตอร์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย