โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น