โครงการพลังงานทดแทนไฟฟ้าจากป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

  • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) กระทรวงกลาโหม

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2553)

  • inดร.สิริมา ณสงขลา, อาจารย์

  • inดร.สิริมา ณสงขลา, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี