การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ (โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551)

Publish Year International Journal 3
2014 exLe, SJ, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Physical, Chemical, and Sensory Properties of Antioxidant-Enriched Raw and Cooked Rice by Vacuum-Drying Impregnation in a Semidry State", CEREAL CHEMISTRY, ปีที่ 91, ฉบับที่ 5, กันยายน 2014, หน้า 445-452
2014 exLee, SJ, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Improved Temperature Homogeneity of Cake Batter and Cake Quality with Reduction in Heat Conductivity of the Baking Pan at the Ends", CEREAL CHEMISTRY, ปีที่ 91, ฉบับที่ 5, กันยายน 2014, หน้า 425-430
2010 exนางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ศาสตราจารย์, "Shelf life prediction of packaged cassava-flour-based baked product by using empirical models and activation energy for water vapor permeability of polyolefin films", Journal of Food Engineering, ปีที่ 100, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2010, หน้า 461-467
Publish Year International Conference 3
2008 exรัชนีวรรณ กุลจันทร์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ศาสตราจารย์, "Determination of Activation Energy for Water Vapor Permeability of Polyolefin Films and Application to Predict Shelf Life of Moisture-Sensitive Thai Cookies", The 16th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak2008), 8 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exรัชนีวรรณ กุลจันทร์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ศาสตราจารย์, "Moisture Sorption Characteristics of Thai Cookies", The 10th ASEAN Food Conference, 21 สิงหาคม 2007, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2007 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ศาสตราจารย์, exรัชนีวรรณ กุลจันทร์, "Texture of glassy tapioca-flour-based baked product as a function of moisture content", 10th ISOPOW 2007, 3 - 6 กันยายน 2007