ผลการเสริมผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกในอาหารแม่สุกรต่อภูมิคุ้มกันที่ถ่ายทอดจากแม่ในลูกสุกร

Publish Year National Journal 1
2009 exชาญชัย ชัยรัตนะเศรษฐ์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิติพงษ์ หอมวงศ์, inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกในอาหารแม่สุกรต่อระดับภูมิคุ้มกันที่ถ่ายทอดจากแม่ในลูกสุกร", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 65-72
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "The miracle of capsicum in animal production", The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries, 28 กรกฎาคม 2011, นครราชสีมา ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2015 inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "อาหารเสริมสำหรับสัตว์ปีกและสุกร", สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเบทเทอร์ฟาร์ม่า, 2015