ระบบวัดความชื้นในแผ่นยางดิบอย่างรวดเร็ว

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exชุติมา เทียมเมือง, exจิณาภา แซ่เหีย, exสุธิดา ทรัพย์ช่วงโชติ, "ระบบวัดความชื้นในแผ่นยางดิบอย่างรวดเร็ว", การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 1(IRPUSCON-01), 27 - 29 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย