การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมที่ยั่งยืนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา