ผลของสารไทอะมีโทแซมต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวหอมมะลิ 105 ในสภาพดินกรดและดินเกลือ