โครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาชนิดของศัตรูพืชสบู่ดำของเกษตรกรในเขตพื้นที่ 5