การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดำโดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบต่าง ๆ

  • มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inดร.นุษรา สินบัวทอง

  • inดร.นุษรา สินบัวทอง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exBoonsong Sillapacharoenkul, exRoj Khun-Anake, exDaniel Watts, "Optimum organic loading rate for semi-continuous operation of an anaerobic process for biogas production from Jatropha curcas seed cake", International Journal of Global Warming, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - ตุลาคม 2010, หน้า 179-188