การศึกษาหาแนวทางการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับผลิตกระเทียมผง

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exPrachayawarakorn, S, exSoponronnarit, S, "Heat and moisture transport behaviour and quality of chopped garlic undergoing different drying methods", JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, ปีที่ 136, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 34-41
2011 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, exจารุวรรณ กุลวิศวะ, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Determination of effective moisture diffusivity and assessment of quality attributes of banana slices during drying", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2011, หน้า 1502-1510
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "อิทธิพลของเทคนิคและเงื่อนไขการอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของกระเทียมสับ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 605-608
Publish Year International Conference 3
2011 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "EFFECTS OF DRYING METHODS AND DRYING CONDITIONS ON SOME PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF GARLIC", International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region, 24 - 25 มีนาคม 2011, หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2010 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "Drying kinetics and quality of chopped garlic undergoing different drying methods", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010 "Food, Health and Trade" , 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประเทศไทย
2008 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, exศ.ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "FOAM-MAT DRYING OF BANANA USING EGG ALBUMEN, SOY PROTEIN ISOLATE AND WHEY PROTEIN CONCENTRATE AS FOAMING AGENTS", International Drying Symposium (IDS 2008), 9 - 12 พฤศจิกายน 2008, Hyderabad สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 3
2011 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "อิทธิพลของวิธีการและเงื่อนไขการอบแห้งที่มีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของกระเทียม", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจำปี 2554, 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "อิทธิพลของเทคนิคและเงื่อนไขการอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของกระเทียมสับ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "การอบแห้งกระเทียมสับโดยใช้อากาศร้อนและปั๊มความร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกล", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6 - 7 พฤษภาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย