ประสิทธิภาพในการเป็นสารกำจัดวัชพืชของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด

  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inดร.กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์

  • inดร.กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์, exนางสาวน้ำผึ้ง กิริยาดี, "ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกและข้าว", การประชุมวิชาการสภาวะโลกร้อน: ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, 5 - 6 พฤศจิกายน 2009, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย