โครงการเทคโนโลยีการพิมพ์ที่จัดหาได้สำหรับการใช้งานด้านสื่อสารระยะใกล้ที่แพร่หลาย

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริชาต ศรีธนาวุฒิ, "Affordable ink-jet printed antennas for RFID applications", IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS, PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY, ปีที่ 2, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 878-883
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริชาต ศรีธนาวุฒิ, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "RFID tag antenna utilizing ink-jet printing technology", The 2009 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2009), 20 - 23 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย