การศึกษาการตอบสนองต่อการรักษาและผลข้างเคียงของสารเคมีบำบัด (vincristin sulphate, vinblastine, methotrexate, doxorubicin) ในการรักษาโรค transmissible venereal tumors ในสุนัข

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, อาจารย์, exสุปรียา ศรีสัมพันธ์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, "การใช้ยาเคมีบำบัดวินครีสไทน์ในการรักษาสุนัข 60 ตัวที่ป่วยด้วยโรค Transmissible Venereal Tumor", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 79-91
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายวันชาติ ยิบประดิษฐ์, inนางสาวนัจพร แจ่มจันทร์, exนางสาวรติกร บุตรชา, exนางสาวสิริภัทรา เนตรมัย, inนายจิตรกร วิริยารัมภะ, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), "การรักษาทางศัลยกรรมในสุนัขที่ป่วยด้วย transmissible venereal tumor ที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาเคมีบำบัด vincristine ด้วยวิธี episiotomy ร่วมกับ vulvovaginoplasty ในสุนัขเพศเมีย และวิธี subtotal penile amputation ร่วมกับ scrotal urethrostomy ในสุนัขเพศผู้", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย