ศึกษาการเจริญเติบโต และผลผลิตของปาล์มน้ำมัน 6 พันธุ์ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร