การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพซากของไก่เบตง และไก่ลูกผสมเบตง x ไก่ไข่ทางการค้า