การลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์อี.โคไล และซาลโมเนลลาในสมุนไพรสด (ใบกะเพรา และใบสะระแหน่) โดยใช้แสงยูวีซี

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKukeeratikul, K., exJitareerat, P., "Ultraviolet-C treatments for spearmint decontamination of Salmonella sp. and Escherichia coli", Acta Horticulturae, ปีที่ 875, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2010, หน้า 263-268
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ อี.โคไลและซาลโมเนลลาในใบกะเพราโดยใช้แสงยูวีซี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 401-404
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, "EFFECT OF ULTRAVIOLET-C RADIATION ON MICROBIAL AND QUIALTY CHANGES OF HOLY BASIL LEAVES", The 1st Kamphaeng-Saen International Natural Product Symposium, 23 - 24 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.กรชนก กู้กีรติกุล, exผศ. ดร. ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ , "Ultraviolet-C treatments for Spearmint Decontamination of Salmonella sp. and Escherichia coli ", Southeast Asia Symposium on Quality and Safety of Fresh and Fresh Cut Produce, 3 - 5 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, "การลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ อี.โคไลและซาลโมเนลลาในใบกะเพราโดยใช้แสงยูวีซี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย