การ ประเมินอายุการใช้งานของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกรรมวิธีทาง STRUCTURAL RELIABILITY ANALYSIS

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, exDr. Wimol, exS. Sirinaranun, exProf. D. Novak, "Reliability assessment of reinforced concrete slab bridges strengthening ", ICOSSAR 2009, กันยายน - ธันวาคม 2009
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, exดร. วิมล ลาวัณวิสุทธิ์, exS. Sirinaranun, "Reliability assessment of reinforced concrete slab bridges strengthening", ICOSSAR 2009, 13 - 17 กันยายน 2009, OSAKA ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 13 - 15 พฤษภาคม 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย