การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิตไบโอดีเซลจากแมคโครอัลจี

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKaewmanee, K, exPatpitak, S, exVichaiprom, J, "BIODIESEL FROM FRESH WATER ALGAE, CLADOPHORA GLOMERATA", PHYCOLOGIA, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2009, หน้า 32
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKunakorn Kaewmanee, exSongpol Patpitak, exJaruwan Vichaiprom, exSarayut Samatthiyakorn, "ไบโอดีเซลจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทย", วารสารวิทยาศาสตร์การประมง (Fisheries Sciences Journal), ปีที่ 2558, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 64-77
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKunakorn Kaewmanee, exSongpol Patpitak, exJaruwan Vichaiprom, "Biodiesel from fresh water algae, Cladophora glomerata", The 9th International Phycology Congress, National Olympics Memorial Youth Center, Tokyo, Japan, 2 สิงหาคม - 8 มิถุนายน 2009, Tokyo ญี่ปุ่น