พลวัตของป่าผสมผลัดใบภายหลังไผ่ตายขุย

Publish Year International Journal 3
2011 exMasamichi TAKAHASHI, exKeizo HIRAI, exPitayakon LIMTONG, exChaveevan LEAUNGVUTIVIROG, exSongtam Suksawang, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exSomchai Anusontpornperm, "Topographic variation in heterotrophic and autotrophic soil respiration in a tropical seasonal forest in Thailand.", Soil Science and Plant Nutrition , ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2011, หน้า 452-465
2007 exTakahashi, M, exFurusawa, H, exLimtong, P, exSunanthapongsuk, V, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exPanuthai, S, "Soil nutrient status after bamboo flowering and death in a seasonal tropical forest in western Thailand", ECOLOGICAL RESEARCH, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 160-164
2005 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "The Forest Regeneration after Gregarious Flowering of Bamboo (Cephalostachyum pergracile) at Mae Klong Watershed Research Station, Kanchanaburi", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 588-593