การวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนในสินค้าเกษตรของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวงกลมดาว

Publish Year National Journal 1
2018 inนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์, "วงกลมดาวหุ้น", วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-14
Publish Year National Conference 6
2016 exณพวุฒิ แสนสุขใส, inนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและการลงทุนของอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายสาคัญในอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการในการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ประจาปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 13 พฤษภาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 exณิชาภัทร ร่มโพธิ์สระ , inนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยภายใต้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exศิรินันท์ ไหมคง , inนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exฐิตารีย์ สุพรรณศรี , inนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย และศึกษาการให้บริการที่พักแรมของผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exพัดชา ต้องเชื้อ , inนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาศักยภาพการส่งออกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของไทยไปยังประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exกวินทิพย์ ศรีงาม, inนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยที่มีผลต่อการลงทุนและการค้าชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย