การเปรียบเทียบการได้รับภูมิคุ้มกันจากนมน้ำเหลืองต่อโรคอหิวาต์สุกรและพิษสุนัขบ้าเทียม ระหว่างวิธีการกรอกและให้กินในลูกสุกร